Декларация на София Мед за защита на личните данни

Идентификация на администратора на данни

София Мед АД с ЕИК номер 130144438 със седалище и адрес на управление България, гр. София ПК 1528, Гара Искър,  ул. „Димитър Пешев“ 4, управлява вашите лични данни, изрично за договорените цели, като например установяването и изпълнението на договорно задължение, спазване на законовите задължения, обезпечаване на легитимните интереси на София Мед или според съгласието, което сте предоставили.

Чии и какви лични данни се обработват

Личните данни, които се обработват, се отнасят до отделните физически клиенти на Дружеството и представители на юридически лица – клиента, сътрудници трети страни или под-изпълнители, посетители, както и кандидати за работа. Данните включват следното:

  • Информация за контакти като име, работодател, работен адрес, имейл адрес и телефонен номер;
  • Информация за самоличността, за да влезе по сигурен начин и да остане в помещенията на дружеството, като например номер на личната карта / паспорт/ разрешително за престой, номер на шофьорската книжка / регистрационен номер на МПС;
  • Информация, свързана с браузъра или устройството, което използвате, за да осъществявате достъп до нашия уебсайт;
  • Също така, с оглед на клиенти, сътрудничещи трети страни и под-изпълнители:

- Подробна информация за плащането, доставката и фактурирането;
- Документация, необходима на трети страни, за да могат да оперират в нашите помещения

  • Или с оглед на кандидатите за работа:

- Име, домашен адрес, имейл адрес и телефонен номер и документация като средство за проверка на самоличността им;
- Дата на раждане, семейно положение, националност;
- Подробна информация за застрахователна и пенсионна схема
- Трудов опит и образование
- Препоръки
- Всяка друга информация, която можете да предоставите посредством документи, които ни подавате

Кой обработва личните ви данни

Обработването е ограничено до това, което е абсолютно необходимо, и се изпълнява от нашето дружество, от други Viohalco дружества, както и от сътрудничещи трети страни и под-изпълнители от наше име, за да гарантираме успешното изпълнение на договорените цели. Личните данни не се продават на никого. Личните данни се споделят с трети страни, които са от съществено значение за предоставяне на поисканите услуги и продукти и за улесняване на договореното сътрудничество между вас и нашето дружество или със законните власти, като част от нашите законни задължения.

Лични данни може да бъдат изпращани до други Viohalco дружества, както и сътрудничещи трети страни и под-изпълнители, включително техните поделения в рамките на ЕС/ЕИЗ в случаите, свързани с местната търговска мрежа.

Допустимо е използването на облачни услуги в поделенията на територията на ЕС/ЕИЗ.

Защита на вашите лични данни

Целта на нашето дружество е да гарантираме, че са предприети подходящи предпазни мерки за защита на вашите лични данни във всяка една фаза или местоположение на тяхното обработване.

Нашето дружество, нашите подизпълнители или трети страни, когато използваме данните предприемаме всички организационни и технически мерки, които гарантират сигурността и защитата на личните данни срещу нерегламентиран достъп и употреба, разкриване, загуба и промени.

Съхраняване на лични данни

Няма да съхраняваме личните ви данни за период, по-дълъг от необходимото за постигане на горепосочените цели. Все пак, ние можем да поддържаме тези данни по-дълго, ако това е постановено по закон, или за пропорционалните законни интереси на София Мед дотогава, докато тези интереси вече не са в сила.

Автоматизиран процес на вземане на решения и профилиране

При обработката на вашите лични данни не се извършва профилиране или автоматизирано вземане на решения.

Вашите права като субекти на данни

Вашите права във връзка с личните ви данни са:

1. Да бъдете информирани за личните данни, които сме обработили, и да поискате да ви бъде предоставено копие;

2. Да поискате данните да бъдат коригирани

3. Да поискате данните да бъдат изтрити, или да възразите срещу обработването на тези данни или да поискате налагането на ограничения спрямо тяхното обработване. Необходимо е да имате предвид, че това може да доведе до прекъсване в събирането и/ или предлагането на услуги, според специфичните цели, за които данните се обработват.
4. Можете да оттеглите съгласието си за информация предоставена с конкретна цел, която е била събрана само и единствено с вашето съгласие. Необходимо е да имате предвид, че в някои случаи горепосочените права може да бъдат предмет на определени изключения, условия или необходими условия, например, в случаите на §3 & §4, на нас може да ни се налага да продължаваме да обработваме тези данни, ако това се изисква по закон, или за пропорционалните законни интереси на София Мед, дотогава, докато тези интереси вече не са валидни.
5. В случаите, в които смятате, че ние не обработваме вашите лични данни по законен начин ли не сме обърнали достатъчно внимание на правата ви, упоменати по-горе, имате правото да подадете жалба до надзорния орган на страната на вашето местожителство, или до София Мед. Подробната информация за Надзорния орган с оглед с оглед седалището и адреса на управление на София Мед е следната:

Комисия за защита на личните данни

Уеб адрес:   www.cpdp.bg

Имейл:         kzld@cpdp.bg

Адрес:          бул. „Професор Цветан Лазаров“ 2, 1592 София, България

Телефон:     + 359 2 9153518, 9153555  

Факс:           + 359 2 9153525

Актуализации на декларацията

В нашите усилия непрекъснато да подобряваме защитата на вашите данни, ясната и недвусмислена информация, която ви се предоставя относно обработването и спазването на европейското законодателство и това на страните-членки, настоящата Декларация за защита на личните данни подлежи на промени.

Свържете се с нас

Ако имате каквито и да било въпроси относно обработване на вашите лични данни или за да упражните упоменатите си по-горе права, моля, не се колебайте да се свържете с нас на +359 2 9606209, privacy@sofiamed.com, 1528 София, ул. „Димитър Пешев“ 4.

Manage Cookie Preferences