Устойчиво развитие

ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

София Мед се ангажира да отговори на нуждите на обществото, като доставя продукти по надежден, приобщаващ и устойчив начин и по този начин създава споделена стойност за всички заинтересовани страни.

София Мед се ангажира да работи по начин, който създава напредък към постигане на целите на ООН за устойчиво развитие. Чрез този ангажимент София Мед се стреми да помогне за запазването на екологичните, социални и икономически активи, които са основни за обществото и важни за дългосрочното създаване на стойност. София Мед надгражда върху приноса на своите служители и изцяло интегрира устойчивостта в своите стратегии, бизнес планове, операции, като имат за цел да увеличи максимално положителния си ефект чрез ангажиране с всички бизнес партньори.

София Мед предоставя решения и знания на клиентите и бизнес партньорите, подкрепяйки ги да постигнат своите амбиции за устойчивост пряко и косвено чрез индустриални инициативи за подобряване на устойчивостта. София Мед се ангажира да посрещне настоящите и бъдещите нужди на обществото, като се стреми да предостави нисковъглеродни, кръгови и безопасни продукти с производствени операции, уважавайки своите служители, социални партньори и околната среда. 

София Мед се ангажира да спазва всички приложими закони и разпоредби и да работи срещу корупцията и подкупите във всичките им форми. София Мед не проявява толерантност към подкупи, измама, нелоялна конкуренция и други видове неподходящо бизнес поведение. София Мед се ангажира да поддържа добри бизнес практики в своята организация и да популяризира тези практики сред своите бизнес партньори. 

София Мед се ангажира непрекъснато да намалява въздействието си върху околната среда, като се фокусира върху следните области: изменението на климата, кръговата икономика и опазването на ресурсите, като същевременно се отнася с уважение и защитава качеството на околната среда и биологичното разнообразие.

София Мед се ангажира да предприема действия за борба с изменението на климата и за опазване на природните ресурси, на които компаниятяа разчита, да насърчава рециклирането и кръговата икономика, за да създаде по-устойчиво потребление и производство, като в същото време се стреми да увеличи максимално използването на вторични суровини. 

София Мед непрекъснато се стреми да идентифицира възможности, рискове и възможности за подобрение в цялата верига на стойността от различни гледни точки - изменението на климата, кръговата икономика, управлението на ресурсите и зачитането на околната среда и биологичното разнообразие. 

София Мед се ангажира да защитава труда и правата на човека, да насърчава безопасни условия на труд, психично здраве и благополучие и да предоставя на служителите си добри възможности за обучение и развитие в работата си. 

София Мед се ангажира да се отнася с уважение към всички хора, да работи срещу дискриминацията и тормоза във всичките му форми и да бъде приобщаваща организация, която зачита индивидуалните характеристики като пол, възраст, сексуална ориентация, националност, религиозни и политически убеждения. София Мед се стреми да развие максимално своите служители и да привлече нови таланти, за да създаде разнообразна и приобщаваща работна сила с подходящите компетенции. 

Устойчивостта и по-конкретно екологичните, социалните и управленските въпроси имат много предизвикателства, рискове и възможности в постоянно развитие. София Мед се ангажира да докладва за политиките за устойчивост, целите и постигнатия напредък и да ангажира с тях всички заинтересовани страни по веригата на стойността, за да разбере по-добре как могат непрекъснато да подобряват своята устойчивост и да допринасят за постигането на по-устойчив свят.

Отчетността и отговорността да се оперира по социално отговорен и устойчив начин е отговорност на всеки един в София Мед. Отговорността за прилагането на тази политика е на Изпълнителния директор.

 

д-р Йоанис Пападимитриу,

Изпълнителен Директор

ФИРМЕНИ СЪБИТИЯ

 • safety-day_170x100_crop_478b24840a

  Ден по безопасност

 • green-sunday_170x100_crop_478b24840a

  Зелена Неделя

 • football-team_170x100_crop_478b24840a

  Футболният ни отбор

 • christmas-party_170x100_crop_478b24840a

  Коледното тържество

 • open-doors-day_170x100_crop_478b24840a

  Ден на Отворени Врати

Manage Cookie Preferences