Труд и Права

ПОЛИТИКА ЗА ТРУДА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

София Мед признава правото на всички служители и заинтересовани страни да работят с достойнство и вярва, че всеки в компанията е отговорен за надлежното зачитане на правата на човека.

В София Мед ангажираността с етичните принципи е изключително важна. София Мед поддържа и зачита основните принципи, формулирани във Всеобщата декларация за правата на човека. София Мед подкрепя защитата на международните права на човека по цялата верига на стойността на бизнеса и няма да бъде съучастник в нарушения на правата на човека. Политиките и процедурите на компанията се придържат към всички приложими вътрешни закони относно свободата на сдружаване и колективно договаряне, липсата на дискриминацията, липсата на принудителен труд и непълнолетни работници на работното място.

Ангажиментът на София Мед се основава на принципите, отнасящи се до основните права на човека, съдържащи се в Декларацията на Международната организация по труда за основните принципи и права на работа.

Липса на дискриминация

София Мед зачита разнообразието и избягва всяка форма на несправедлива или незаконна дискриминация при заетост или работа, насърчавайки култура, при която хората признават стойността, която носи разнообразната работна сила. София Мед наема персонал и го оценява, възнаграждава и управлява по начин, който не го дискриминира по отношение на пол, раса, религия, възраст, семейно положение, увреждане, сексуална ориентация, националност, политическо мнение, синдикална принадлежност, социален или етнически произход. Насърчава се разнообразието на работното място на всички нива.

Равенство и равни възможности

София Мед не толерира никаква форма на дискриминация въз основа на раса, пол, религия, възраст, националност, социален или етнически произход, увреждане, вяра, сексуална ориентация или политическо и синдикално участие. Тези принципи се прилагат при набирането на нови служители, за служителите с трудов договор и при професионалното повишаване на техните служители. Единствените решаващи фактори при заетостта са резултатите, опитът, личността, ефективността, уменията, квалификацията и поведението.

Свобода на сдружаване

София Мед отстоява свободата на сдружаване и ефективното признаване на правото на колективно договаряне. София Мед зачита правата на служителите да се сдружават свободно, да се организират и да се договарят колективно в съответствие с приложимите закони и разпоредби в подкрепа на техните взаимни интереси.

Липса на принудителен труд

София Мед отхвърля всяка форма на принудителен труд. Работата, извършвана в компаниите и от техните бизнес партньори, трябва да бъде доброволна. В София Мед не се толерира никаква форма на принудителен и задължителен труд.

Непълнолетни работници (липса на детски труд)

София Мед забранява наемането на лица под приложимата законоустановена минимална възраст за работници и във всеки случай на минимална възраст 18 години, освен в случаите на професионално обучение за млади хора. София Мед е против всички форми на експлоатация на деца. Компанията не осигурява работа на деца, преди да навършат законната възраст, на която да са завършили задължителното си образование, както е определено от съответните компетентни органи и законови ограничения. София Мед очаква нейните бизнес партньори и сътрудници да спазват и прилагат подобни стандарти и да спазват законите на държавата в страните, в които оперират.

Липса на тормоз

Тормоз (включително всички форми на сексуален тормоз и тормоз въз основа на други правно защитени категории), булинг, грубо или неуважително поведение и неприлични коментари не се допускат. София Мед забранява всякакви действия или заплахи за насилие по време на работа и водене на бизнеса в или извън помещенията на компанията, както и по отношение на всички външни заинтересовани страни и на хората и ръководителите в компанията.

Условия на труд            

София Мед компенсира своите служители със заплати и обезщетения, които отговарят или надвишават законоустановения минимум. Договорите трябва да са писмени споразумения за заетост, съдържащи договорени условия. На служителите в София Мед се гарантира спазването на работното време, определено съгласно националното законодателство и съответните отраслови стандарти. Извънредният труд е доброволен и служителите се компенсират за извънредния си труд в съответствие с местните закони. Обучение се осигурява на всички служители, а София Мед се ангажират с равен достъп до възможностите за развитие и обучение.

София Мед трябва да осигури безопасна и здравословна работна среда на всички служители и да осигурява общо благосъстояние на работното място. София Мед се ангажира непрекъснато да подобрява здравето и безопасността, като интегрира аспектите на здравето и безопасността във всички трудови дейности.

Механизъм за подаване на оплаквания

Служителите на София Мед биват насърчавани да изразяват всички свои опасения относно нарушения при прилагането на тази политика и Кодекса на поведение на служителите, включително тормоз, заплахи или дискриминационно поведение към служителите, сериозни рискове за здравето и безопасността, които биха могли да застрашат здравето и безопасността на служителите, широката общественост или клиентите. София Мед ще разглежда и оценява акуратно докладваните въпроси и при необходимост ще предприема конкретни коригиращи мерки, чрез добре установени схеми на механизма за подаване на оплаквания.

Управление и отчетност

Отговорността за прилагането на тази политика е на Изпълнителния директор на компанията.

Съответствие

София Мед трябва да спазва разпоредбите на тази политика за труда и правата на човека, както и националните закони и разпоредби. Ако има разлики между съдържанието на тази политика и националните закони или други приложими стандарти, се прилагат по-строгите изисквания.

 

д-р Йоанис Пападимитриу,

Изпълнителен Директор

ноември 2021