Околна среда

ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ЕНЕРГИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА

Опазването на околната среда и енергийната ефективност са висш приоритет на ръководството на София Мед, имат първостепенно значение при осъществяване на основните производствени и спомагателни дейности. Тази политика потвърждава нашия подход да бъдем част от глобалните усилия за борба с изменението на климата.

Компанията се ангажира да работи с абсолютна отговорност и уважение към околната среда и обществото. Доброто управление на околната среда и ефективното използване на природните ресурси  са един от най-важните аспекти и са абсолютно необходими за устойчивостта на нашите дейности.

Като значим консуматор както на възобновяема, така и на невъзобновяема енергия, София Мед се ангажира да закупува и използва енергията по отговорен, ефикасен и рентабилен начин с цел да намалим въглеродният си отпечатък.

В рамките на управлението на околната среда и енергийният мениджмънт, София Мед си поставя следните стратегически цели:

 • Устойчиво използване на природните ресурси
 • Подобряване на енергийните характеристики и намаляване на въглеродния отпечатък и разходите за енергия
 • Подобряване на екологичните показатели и минимизиране на потенциалните въздействия върху околната среда и биоразнообразието  

 За да постигне това, висшето ръководство на компанията се ангажира със следното:

 • Работа в пълно съответствие с приложимите законови и други изисквания (задължения за спазване), свързани с използване и потребление на енергия и вода, енергийна ефективност, въглеродни емисии и управление на околната среда;
 • Установяване и спазване на механизми за мониторинг и контрол на екологичните аспекти и въздействия, рискове и възможности;
 • Устойчиво и ефикасно използване на енергията и природните ресурси в нашите дейности;
 • Непрекъснато подобряване на енергийната ефективност чрез прилагане на ефективни програми за управление на енергията, които поддържат всички дейности, като същевременно осигуряват безопасна и комфортна работна среда;
 • Оптимизиране консумацията на вода и увеличаване на повторната употреба на вода;
 • Оценяване на всички инвестиции в инфраструктура и нови производствени процеси въз основа на приноса им към енергията и въглеродния отпечатък;
 • Разработване на стратегия за ефективно идентифициране и намаляване на въглеродния отпечатък; както от преки, така и от непреки дейности на Компанията и нейните продукти;
 • Управление на отпадъците в съответствие с принципите на кръговата икономика;
 • Стремеж към увеличаване използването на вторични суровини, за да допринесат за кръговата икономика и да намалят въглеродния отпечатък;
 • Предприемане на необходимите превантивни мерки за осигуряване на опазването на околната среда при съхранението на опасни вещества;
 • Справяне с всички екологични инциденти чрез следване на определената процедура за реагиране в случай на екологичен инцидент и съответното разследване;
 • Насърчаване на бизнес партньори (доставчици, подизпълнители) да заимстват екологичните принципи поне толкова строги, колкото тези, приети от София Мед;
 • Включване в стандартни за индустрията инициативи за създаване на програма за намаляване на въглерода в цялата верига на стойността и включване в нея на всички заинтересовани страни;
 • Активно ангажиране с търговски и публични органи за разработване и прилагане на най-добрите практики;
 • Редовно преглеждане и докладване на нашите резултати и осигуряване на непрекъснатото им подобрение.

За реализация на политиката, ръководството на Компанията се ангажира със следното:

 • Да има водеща роля, навременно да осигурява ресурси за постигане на общите и конкретни цели;
 • Да поддържа и развива съвременна и ефективна система за подбор, квалификация и мотивация на персонала;
 • Да гарантира прозрачност и участие в открит диалог с всички заинтересовани страни по въпросите за управление на околната среда, енергийната ефективност и изменението на климата; 
 • Да подкрепя проектирането и закупуването на енергийно ефективни технологични решения, оборудване и услуги, които оказват влияние върху енергийните характеристики;
 • Да осигурява разбирането, внедряването и поддържането на декларираната политика на всички нива в Организацията.

 

Целта на ръководството е непрекъснато да повишава степента и културата на поведение в Компанията, по отношение на екологосъобразност, енергийна ефективност, изменение на климата и устойчивост, в съответствие със стандартите ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, като се вземат предвид контекста на организацията, изискванията, потребностите и очакванията на заинтересованите страни, особености при реализацията на продуктите на дружеството.

 

Д-р Йоанис Пападимитриу,

Изпълнителен Директор

ноември 2021