Безопасност и здраве при работа

ПОЛИТИКА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

Осигуряването на безопасността и здравето при работа е дълбоко осъзната и рационално мотивирана ангажираност за ръководството на София Мед, с внимателен подход към работниците и служителите, и към обществото като цяло. То е определящо при осъществяване на всички инвестиционни, екологични, технологични и организационни ежедневни дейности.

С поемането на тази отговорност ръководството на София Мед АД декларира, че:

1. Принципа на осигуряване безопасността и здравето по всяко време на всички работни места, както и постоянното подобряване на работните условия, са в пълно съответствие с приложимите законови изисквания и корпоративни насоки на Виохалко. Те са част от корпоративната ни култура и представляват ключов елемент във всички управленски процеси.


2. Основната ни цел е достигането на нулев брой злополуки, професионални заболявания, наранявания и инциденти при работа с оглед запазване сигурността, здравето и благоденствието на целия персонал, включително на фирмите - изпълнители, работещи на територията на София Мед. Това ще допринесе за устойчивото високо качество на продукцията ни и ще повиши удовлетвореността на нашите клиенти.

3. В съответствие политиката на дружеството са подготвени задачите и индивидуалните отговорности на всички работници и служители, като се стимулира активното им участие в дейностите, свързани с осигуряването на безопасността и здравето при работа.

4. Поддържа непрекъснат и открит диалог с представителите на работниците при управлението на условията на труд, чрез работата на Комитета по условия на труд и Комитета по информираност и съгласуване на интересите.

5. Осигуряването на всички ресурси (финансови, кадрови и материални), необходими за гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд, предотвратяване на нараняване и заболяване на работещите с висок приоритет.

6. Прилага проактивен подход на управление на системата за управление на безопасността и здравето при работа, основан на:

  • Периодично идентифициране на опасностите и оценяване на производствените рискове с участието на персонала на София Мед с цел навременно и ефикасно управление;
  • Идентифициране, оценка и управление на рисковете и възможностите, които влияят на системата за управление, с цел подобряване на нейната резултатност;
  • Поддържане на съответствие с приложимите законови и други изисквания в областта на здравословни и безопасни условия на труд;
  • Мониторинг на факторите на работната среда; мониторинг и анализ на показатели за измерване на резултатността на системата;
  • Непрекъснато документирано обучение и обмен на информация с работниците, служителите и всички трети лица за възможните рискове при работа и методите за тяхното ограничаване и отстраняване, с цел обогатяване на знанията и уменията, свързани със здравето и безопасността при работа;
  • Незабавно разследване и докладване на всички инциденти (злополуки с и без загуба на работни дни, почти инциденти), с цел прилагането на подходящи превантивни н коригиращи мерки, които ще предотвратят повторението им.
  • Провеждане на редовни инспекции от отдела по безопасност и здраве при работа и одити от екипа одитори по безопасност и здраве при работа, за да се гарантира съответствие с правилата.
  • Насърчаване на активното участие на всички работници и служители, както и бизнес партньорите, в инициативи за подобряване на представянето в областта на здравето и безопасността при работа.

7. Демонстрира нулева толерантност към нарушаването на установените правила по здраве и безопасност при работа в компанията, от страна както на нашите работници и служители, така и на нашите партньори.

8. Системата за управление на безопасността и здравето при работа е разработена, въведена и сертифицирана като част от интегрирана система за управление на качеството, околната среда и безопасността и здравето при работа, в съответствие с международните стандарти съответно ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001, и е съобразена с изискванията на приложимото законодателство, корпоративните насоки на Виохалко, научните и технически постижения и добрата практика.

9. Последователното прилагане на системата за управление на здравето и безопасността при работа, е задължение и споделена отговорност на всички мениджъри, специалисти и изпълнители, защото устойчивото развитие и просперитетът на София Мед се основават на доброто здраве, добрата работоспособност и високата продуктивност на хората й.

10. Внедрената система за управление на здравето и безопасността при работа, отговорните бизнес практики и фирмените програми са гаранция за поддържане на икономическа устойчивост и социална сигурност, както и за подобряване културата на безопасен труд и подобряване на репутацията на компанията.

11. Непрекъснато подобрение на представянето по Здраве и Безопасност чрез ангажиране на всички заинтересовани страни в усилията по Здраве и Безопасност и интегриране на Безопасността като ключов елемент във всички управленски процеси и корпоративна култура.

За успешното провеждане на политиката по безопасност и здраве при работа, Ръководството на София Мед изисква от всички ръководители, служители и работници на фирмата, както и от всички свои партньори, да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм и отговорно поведение по отношение на безопасността и здравето при работа. Всеки трябва, също така, стриктно да спазва изискванията, регламентирани в документите на системата за управление на безопасността и здравето при работа и активно да участва в нейното функциониране и развитие с цел да бъде непрекъснато подобрявана.

Служителите и бизнес партньорите трябва да бъдат отдадени в това, да поддържат Здравето и Безопасността „на всички работни места и по всяко време“, като условие за непрекъсната заетост и съвместно сътрудничество.

 

д-р Йоанис Пападимитриу,

Изпълнителен Директор

ноември 2021

Manage Cookie Preferences